היה נזיר, כמה שנזכר בספר בראשית מט, כו: "בִּרְכֹת אָבִיךָ גָּבְרוּ עַל בִּרְכֹת הוֹרַי עַד תַּאֲוַת גִּבְעֹת עוֹלָם תִּהְיֶין לְרֹאשׁ יוֹסֵף וּלְקָדְקֹד נְזִיר אֶחָיו". ואמרו חז"ל במדרש בראשית רבה פרשה צח ד"ה ותשב באיתן: "רבי לוי אמר: יוסף נזיר ממש היה, דאמר רבי לוי: כל שתים ועשרים שנה שלא ראה אחיו, לא טעם טעם יין, אף הם לא טעמו יין עד שראו אותו".

גם שאר בני יעקב אבינו, השבטים, היו נזירים, כמו שהביא מדרש תלפיות בענף יוסף בשם חידושי אגדות, וזה לשונו: "הא דשתו אחי יוסף יין אף על גב דהיו נזירים והא לא הכירוהו, יש לאמר משום אימת מלכות וכו'".